การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

          สุขศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล ตรวจสอบและปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการตระหนัก ประเมิน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน อาทิเช่น ความดังของเสียง ความร้อนที่มีอุณหภูมิที่สูงเกินไป แสงสว่างที่ไม่เพียงพอต่อการทำงาน และสารเคมีที่มีปริมาณความเข้มข้นสูง ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานลดลง และเกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานในระยะยาว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเหล่านี้ บริษัท เอ็นพีเอสเอส เราให้บริการตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร มีการดำเนินการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีการตรวจวัดดังนี้

 • สภาพความร้อน (Heat Stress)
 • แสงสว่าง (Light Measurement)
       – การวัดแสงสว่างแบบจุด (Spot Measurement)
       – การวัดแสงสว่างเฉลี่ยแบบพื้นที่ทั่วไป (Area Measurement)
 • ระดับเสียงสะสมที่พนักงานสัมผัส (Noise Dose)
 •  ระดับเสียงดังเฉลี่ย 5 นาที (Leq 5 min)
 • ระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs.)
 • ระดับเสียงดังเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)
 •  ระดับเสียงรบกวน
 • ระดับเสียงแยกความถี่ (Noise Frequency)
  (Sound Pressure Level and Octave Band Analyzer)
 • การทําแผนที่ระดับเสียง (Noise Contour) ปริมาณความเข้มข้นเฉลี่ย ตลอดเวลาการทํางานของฝุ่นรวม (Total Dust)
 • ปริมาณความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางานของฝุ่นขนาดเล็ก
 • หายใจถึงระบบทางเดินหายใจส่วนปลาย (Respirable Dust)
 • ปริมาณความเข้มข้นเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางานของฝุ่นสารพิษ (Toxic dust)
 • โลหะหนักและฟูมโลหะ
 • ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซ, ไอระเหยอินทรีย์, ไอกรด ฯลฯ
อุปกรณ์ตรวจวัดแสง เสียง ความร้อน และสารเคมี
การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
การตรวจวัดด้านคุณภาพน้ำ
การตรวจวัดด้านคุณภาพน้ำ
การตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ
การตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ
การตรวจวัดด้านบริการอื่นๆ
การตรวจวัดด้านบริการด้านอื่นๆ
error: Content is protected !!