Slide 1
NPSS MANAGEMENT CO., LTD.
บริษัท เอ็นพีเอสเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด

เราให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยบุคลากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการทำงานด้านงานสิ่งแวดล้อมมากกว่า 15 ปี

Slide 2
NPSS MANAGEMENT CO., LTD.
บริการของเรา

บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร สำหรับหน่วยงานรัฐและเอกชน รวมถึงการเก็บตัวอย่าง เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลการทดสอบ โดยห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐาน

previous arrow
next arrow
 

ทำไม!! ต้องตรวจสิ่งแวดล้อม?

           เนื่องจาก พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้กำหนดให้นายจ้างมีหน้าที่จัดและดูเเลสถานประกอบการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ซึ่งสภาพแวดล้อมในที่นี้หมายถึง ความร้อน แสงสว่าง เสียง สารเคมีในพื้นที่ปฏิบัติงานโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีการดูแลรักษา และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน โดยรายการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ควรทำการตรวจวัดเป็นประจำทุกปี มีดังนี้
          1.ความร้อน
          2.แสงสว่าง 
          3.เสียง เช่น เสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน เสียงติดตัวบุคคล เสียงแยกตามความถี่ เสียงกระทบกระแทก และแผนผังแสดงระดับเสียง
          4.ฝุ่นและความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
          5.การตรวจวัดด้านชีวภาพ เช่น ปริมาณแบคทีเรียรวม และปริมาณเชื้อรารวม
          6.การตรวจวัดประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
          7.การตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
          8.การตรวจวัดและประเมินปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
          9.การตรวจสอบคุณภาพน้ำ เช่น น้ำทิ้ง, น้ำดื่ม, น้ำบาดาล, น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ว-351 (LAB)
ใบอนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ใบอนุญาตกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ทำไม!! ต้องใช้บริการของเรา?

          บริษัท เอ็นพีเอสเอส แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร สำหรับหน่วยงานรัฐและเอกชน เราให้บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำ สุขศาสตร์อุตสาหกรรม คุณภาพอากาศ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเก็บตัวอย่าง เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลการทดสอบ โดยห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐาน
          บริษัทของเรามีใบอนุญาตขึ้นทะเบียนต่างๆ ที่สามารถใช้ในการตรวจวัด และวิเคราะห์งานทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นใบอนุญาตทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ และน่าเชื่อถือเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ ทางบริษัทของเรามีจุดเด่นอยู่ที่การให้บริการฉับไว รวมไปถึงการจัดทำผลรายงานที่รวดเร็ว ทำให้ส่งเอกสารราชการ รูปเล่มรายงานผลการตรวจวัดทันตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ และอีกหนึ่งสิ่งก็คือ “เรายึดมั่นในความถูกต้อง แม่นยำ และให้บริการด้วยความจริงใจ โปร่งใส ภายใต้มาตรฐานตามหลักวิชาการ”

การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
การตรวจวัดด้านคุณภาพน้ำ
การตรวจวัดด้านคุณภาพน้ำ
การตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ
การตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ
การตรวจวัดด้านบริการอื่นๆ
การตรวจวัดบริการด้านอื่นๆ
error: Content is protected !!